Adásvételi szerződés

Mely létrejött egyrészről

az Simonics Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3961 Vajdácska, Fő út 151., cégjegyzékszáma: 0509004714, adószáma: 11387217-2-05, bankszámlaszáma: OTP Bank  11707024-20493853, képviseletében eljár: Simonics Adrienn, ügyvezető) mint eladó (a továbbiakban: Eladó) és

az Eladó által üzemeltetett hobalanc.hu/uzlet internetes áruházából vásárló vevő között.
(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együtt: Felek).

1. Szerződés létrejötte

Jelen szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet alapján Vevő internetes áruházban történő elektronikus megrendelésével illetve Eladó elektronikus levélben megküldött visszaigazolásával jött létre. A vevő által megküldött megrendelés és az Eladó által megküldött visszaigazoló levél tartalmazza a Vevő által vásárlás során megadott Vevő adatokat (név, telefon, e-mail, számlázási cím), a szerződés tárgyát és annak mennyiségét, vételárát továbbá a kiválasztott fizetési módot, a kiválasztott szállítási módot, és a megadott szállítási címet. Az adásvételi szerződés megrendelésben és visszaigazolásban nem részletezett további feltételeit a Felek a jelen szerződésben szabályozzák az alábbiak szerint.

2. Szállítási feltételek

Vevő „személyes átvétel” szállítási mód kiválasztása esetén a készülékeket átveheti az Eladó átvételi helyén, azaz 1077 Budapest Csányi u. 7. címen, nyitvatartási időben (hétfőtől- szombatig, 10.00-19.00) a rendelés visszaigazolását követő munkanaptól kezdődően. Kivéve abban az esetben, ha Eladó a rendelés leadásának napján írásban jelzi, hogy a kiválasztott termék(ek) nem elérhető(ek). Vevő választhatja személyes átvétel helyeként az Eladó telephelyét (2030 Érd Bokor u. 15.), amely esetben Felek között az átadás-átvétel előre egyeztetett időpontban történik.
Eladó „házhoz szállítás” szállítási mód kiválasztása esetén vállalja, hogy a rendelés visszaigazolását követően legfeljebb 5 munkanapon belül, Magyar Posta futárszolgálat igénybevételével leszállítja a szerződés tárgyát a megadott címre, kivéve abban az esetben, ha a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 2 munkanapon belül Eladó írásban jelzi Vevőnek, hogy a szerződés tárgya ettől eltérő határidővel szállítható. Ez utóbbi esetben, Vevő 1 munkanapon belül jogosult a jelen szerződéstől elállni. Amennyiben Vevő az elállási jogát nem gyakorolja, a Felek úgy tekintik, hogy az Eladó által megjelölt szállítási határidőt a Vevő elfogadta.

Vevő „postán maradó” szállítási mód választása esetén a vásárolt terméket a vásárlás folyamán Eladó által rendelkezésre bocsátott Magyar Posta hivatalok címlistájából megjelölt Magyar Posta hivatalban veheti át.

Vevő „MOL Posta Pont” szállítási mód választása esetén a vásárolt terméket a vásárlás folyamán Eladó által rendelkezésre bocsátott MOL benzinkutak címlistájából megjelölt MOL benzinkúton veheti át.
Vevő „Magyar Posta csomagautomata” szállítási mód választása esetén a vásárolt terméket a vásárlás folyamán Eladó által rendelkezésre bocsátott Magyar Posta csomagautomaták címlistájából megjelölt Magyar Posta csomagautomatánál veheti át.

3. Fizetési feltételek

Vevő a „személyes átvétel” szállítási mód kiválasztása esetén készpénzzel fizetheti meg a megrendelt termékek vételárát, melyről Eladó számlát állít ki.

A szállítás és utánvét költsége díjtalan.

4. Elállás, szavatosság, jótállás

Az internetes vásárlásra vonatkozó jogszabály alapján Eladó 14 napos elállási jogot biztosít Vevőnek, melyet Vevő a termékek átvételének napjától kezdve gyakorolhat és Felek kizárólag írásos formában tekintik érvényesnek. Amennyiben Vevő él a 14 napos elállási jogával úgy köteles a leszállított terméket saját költségén Eladónak visszajuttatni oly módon, hogy a visszaküldés során bekövetkezett sérülésből, vagy elvesztésből eredő kárért Vevő felel.
Vevő a termék átvételekor köteles a teljesítést mind minőségileg mind mennyiségileg ellenőrizni és amennyiben kifogással él úgy azt köteles a Magyar Posta futárának vagy hivatali alkalmazottjának átadott jegyzőkönyvben rögzíteni, csomagautomatánál átvett termék esetén a hibás teljesítésből eredő kár a Vevőt terheli. Eladó vállalja, hogy a hiányos vagy hibás teljesítést legfeljebb 8 munkanapon belül cseréli vagy pótolja kivéve abban az esetben, ha a jegyzőkönyv átvételét követően Eladó 3 munkanapon belül jelzi az ettől eltérő cserélési vagy pótlási határidőt.

Eladó a mindenkori jogszabályban rögzített termékszavatossági kötelezettségét vállalja.

Vevő elállási jogát indoklás nélkül gyakorolhatja.
Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.
Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Irásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
Elállás esetén Vevő köteles a terméket haladéktalanul de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni Eladó részére az alábbi címre: 2030 Érd, Bokor u. 15.
Elállás esetén Eladó legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a Vevő által kifizetett teljes összeget.
Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Eladó nem köteles megtéríteni.
Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

5. Adatvédelem

Vevő az internetes áruházban történt vásárlása során tudomásul vette, hogy személyes adatokat szolgáltat. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott adatokat teljes körű titoktartással kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben, ha a Vevő valamely folyamat során ezt külön igényli, vagy engedélyezi. Felek rögzítik, hogy Vevő az hobalanc.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen elérhető adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tudomásul vette és az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt körben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

6. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés dátuma megegyezik az első pontban rögzített Eladó általi visszaigazolás dátumával.

Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés feltételeinek módosításáról Eladó írásban tájékoztatja a Vevőt a nyilvántartásba vett elérhetőségek valamelyikén, és Vevő ezt írásban, a megküldéstől számított 8 napos határidőn belül nem utasítja el, úgy azt Felek közös megegyezéssel történő szerződésmódosításnak tekintik.

Felek megállapodnak, hogy vitás esetben törekszenek a békés megegyezésre, azonban szükség esetén, pertárgy értéktől függően kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

Comments are closed.